วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2553

แผนการจัดการเรียนรู้
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 / 5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง เสียงกับการได้ยิน เวลา 10 ชั่วโมง
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หูกับการได้ยิน เวลา 2 ชั่วโมง
โรงเรียนวัดเขาวัง ( แสง ช่วงสุวนิช )

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552
สอนโดย นางสาวพุ่มพวง สังข์วาลวงศ์
สอนเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2553
.........................................................................
1. สาระสำคัญ
หูเป็นอวัยวะที่เราใช้รับฟังเสียงต่าง ๆ หูของเรามีส่วนประกอบใหญ่ ๆ อยู่ 3 ชั้น คือ หูชั้นนอก หูชั้นกลางและหูชั้นใน ในแต่ละชั้น จะมีส่วนประกอบที่แตกต่างกัน การที่ได้ยินเสียงชัดเจนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับระยะทางระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงกับอวัยวะรับเสียง

2. จุดประสงค์การเรียนรู้
2.1 นักเรียนอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยินได้
2.2 นักเรียนเขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคนได้

3.สาระการเรียนรู้
หูกับการได้ยิน

4. กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน
4.1 จัดทำนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยการจับสลาก
4.2 นำเสนอสื่อโดยการนำภาพหูของคนมาให้นักเรียนดู ที่หน้าชั้นเรียน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- ภาพที่เห็นคือภาพอะไร
- นักเรียนเห็นส่วนประกอบใดบ้าง
- มีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง ทำหน้าที่อะไรบ้าง
- นักเรียนคิดว่าหูของคนเราแบ่งออกเป็นกี่ชั้น
4.3 ครูอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ให้นักเรียนฟัง ครูชี่ที่ภาพและอธิบายทีละส่วน ครูแจก ใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ให้นักเรียนศึกษาและจดบันทึกลงสมุด ครูทบทวน ส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน โดยการสุ่มถามตามเลขที่ แล้วให้ออกมาชี้ให้เพื่อนดูที่หน้าห้อง
4.4 นักเรียนปฏิบัติภาระงานที่กำหนดลงในสมุดของตนเอง
4.5 ครูให้นักเรียนจับสลาก ส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน โดยการสุ่มตามเลขที่ ให้นักเรียนบอก ลักษณะ หน้าที่ ของส่วนที่จับสลากได้
4.6 ฝึก ทำแบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ลงในใบกำหนดงานที่ 1
4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

ขั้นเขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน
4.1 จัดทำนักเรียนออกเป็น 3 กลุ่ม โดยวิธีการนับ 1 2 3 1 2 3 …..
4.2 นำเสนอสื่อโดยการนำภาพส่วนประกอบของหูให้นักเรียนดู ที่หน้าชั้นเรียน แล้วตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย ดังนี้
- ภาพที่เห็นคือภาพอะไร
- นักเรียนเห็นส่วนประกอบใดบ้าง
4.3 ครูแจกบัตรคำให้แต่ละกลุ่ม อธิบายวิธีการทำกิจกรรมเรื่องขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน ให้นักเรียนฟัง
4.4 นักเรียนปฏิบัติกิจกรรม เรื่องขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน
4.5 นำเสนอผลงานการปฏิบัติกิจกรรมเรื่องขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน โดยการส่งตัวแทนออกมาอธิบายให้เพื่อน ๆ ฟัง
4.6 ฝึกทำแบบฝึกหัด เรื่องขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน
4.7 ครูและนักเรียนร่วมกันสรุปขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน ประเมินผล สรุปผลและเพิ่มเติมเนื้อหา

5. สื่อ / แหล่งเรียนรู้
1. สลาก
2. แผนภาพแสดงขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน
3. ภาพส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน
4. ใบความรู้ เรื่องส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน
5. แบบฝึกหัด เรื่อง ส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน
7. หนังสือวิทยาศาสตร์ ป.5


6. การวัดผล
1.วัดผลการอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน โดยตรวจผลการเขียนอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ลงในสมุดบันทึกและการตอบคำถามเป็นรายบุคคล โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง
2. วัดผลการเขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน โดยตรวจผลการเขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน ในสมุด โดยยึดเกณฑ์ที่ถูกต้อง

7. การประเมินผล
1. ประเมินผลการอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน พบว่านักเรียน.........คน เขียนอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้เขียนอธิบายส่วนประกอบของหูที่เกี่ยวข้องกับการได้ยิน มาส่งคาบต่อไป
2.ประเมินผลการเขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน พบว่านักเรียน...........คน เขียนขั้นตอนในการได้ยินเสียงของคน ไม่ได้ แก้ไขด้วยการให้อ่านหนังสือวิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

8. บันทึกหลังสอน
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………